PHU TELETECHNIKA
Zbigniew Sadowski
 
4162143072
7859931451
(414) 384-0094
 
SZYBKI KONTAKT
Adres email


Temat


Kod z obrazka
verification image, type it in the box

Tre¶æ:
 
 
 

 

 

 

Strona g³ówna o firmie
 
Firma powsta³a w 1993 r . Od pocz±tku istnienia  specjalizuje siê w dostarczaniu kompleksowych rozwi±zaniach telekomunikacyjnych zarówno dla firm z sektora SME 
jak i du¿ych firm i korporacji o rozleg³ej strukturze organizacyjnej. 

W roku 1997 rozpoczêli¶my wspó³pracê partnersk± z firm± Siemens, dziêki której oferujemy w naszych rozwi±zaniach produkty o najwy¿szej jako¶ci, dostosowane
do specyficznych wymagañ wszystkich dzia³ów gospodarki.

Nasza  kadra techniczna, doskonali swoje kwalifikacje na cyklicznych szkoleniach,
co gwarantuje naszym klientom najwy¿sz± jako¶æ na etapie projektowania, wdra¿ania
i obs³ugi serwisowej.  

G³ówne cele naszej dzia³alno¶ci to: nowoczesno¶æ rozwi±zañ, konkurencyjno¶æ i zadowolenie klientów.  

Nasza oferta to: 

 • dobór, sprzeda¿, monta¿, programowanie i uruchomienie cyfrowych central i serwerów telekomunikacyjnych 
 • opracowywanie koncepcji i budowa systemów ³±czno¶ci korporacyjnej
 • dostawa  urz±dzeñ koñcowych ( cyfrowe aparaty telefoniczne, softphony) 
 • uruchamianie rozwi±zañ VoIP w sieciach lokalnych i rozleg³ych 
 • integracja systemów telekomunikacyjnych w ramach korporacji,
 • dostawa sieci ³±czno¶ci bezprzewodowej w systemie DECT, WLAN 
 • uruchamianie aplikacji zewnêtrznych ( CTI, systemy taryfikacji, itp.) 
 • budowa systemów contact center, serwerów faksowych i poczty g³osowej
 • outsourcing, dzier¿awa i wynajem kompletnych rozwi±zañ
 • bezpieczeñstwo serwisowe
 • szkolenia w zakresie obs³ugi  i administracji systemami telekomunikacyjnymi
(423) 897-3664
 

 

_______________________________________________________________________________________________
Copyright by TELETECHNIKA
ul. Gradowskiego 15, 09 - 402 P³ock
projekt i wykonanie: 5123585092 | www.okazjeplock.pl