KA, misyon ve vizyonu doðrultusunda nitelikli insan gücü alýmýný gerçekleþtirerek, çalýþanlarýn etkin ve verimli olabilmesini ve bu doðrultuda uyumlu bir iþ ortamý oluþturulmasýný saðlamaktýr.

anasayfa

ka hakkýnda

ürünler / hizmetler

Web Tasarým

Sunucu Hizmetleri

Veritabaný Uygulamalarý

Özel Uygulamalar

Ýnternet Reklam

Grafik Tasarým

Sosyal Medya

SEO

Fikri Mülkiyet

Danýþmanlýk

Mobil Uygulama

protfolio

iletiþim

iletiþim bilgileri

iletiþim formu

kroki